Lưu trữ cho từ khóa: U ỐNG SỐNG

U NHẦY NHÚ MÀNG NỘI TỦY (MYXOPAPILLARY EPENDYMOMA)

 

Kỹ thuật: CHT cột sống chuỗi xung T1W gado fatsat mặt phẳng sagittal.

Mô tả: Hiện diện khối choán chỗ bờ đều giới hạn rõ, ngấm thuốc mạnh khá đồng nhất, kích thước #3x2cm, gây hẹp ống sống, nằm trong màng cứng, chèn ép tủy sống làm nâng nón tủy lên trên, không thấy xâm lấn.

Chẩn đoán: U nhầy nhú màng nội tủy = Myxopapillary Ependymoma.

Phân biệt: U bao thần kinh = Schwannoma, U thần kinh = neurinoma, U màng não = meningioma